Regulamin Nocnego Półmaratonu Praskiego

I. Organizator

 1. Organizatorem imprezy Nocny Półmaraton Praski, zwanej dalej „Półmaratonem”, jest  Stowarzyszenie Warszawski Klub Biegacza, wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000478277, z siedzibą w Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9 („Organizator”).
 2. Agencja Reklamowa Storm, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 125-003-94-23, z siedzibą w Warszawie 04-129 przy ul. Sulejkowskiej 35/12,  jest podmiotem odpowiedzialnym za zabezpieczenie innych świadczeń sponsorskich.

II. Cele

 1. Popularyzacja biegania jako rozrywki o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
 4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.
 5. Budowanie idei wolontariatu.

III. Termin i miejsce

 1. Półmaraton odbędzie się w dniu 2 września 2023 r. w Warszawie. Start biegu może nastąpić w falach.
 2. Miejsce startu i mety, godzina startu oraz szczegółowa trasa Półmaratonu zostaną opublikowane na stronie internetowej Półmaratonu (dalej jako: „Strona Internetowa”).
 3. Długość trasy wynosi 21,0975 km.
 4. Trasa będzie posiadała atest PZLA.
 5. Trasa będzie posiadała oznaczenie co każdy kilometr.
 6. Uczestnicy (dalej jako: „Uczestnicy”) ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora strefach zgodnie z zadeklarowanymi podczas rejestracji czasami przebiegnięcia Półmaratonu. Informacja o podziale na strefy znajduje się w panelu rejestracyjnym.
 7. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto (za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników).
 8. Termin, miejsce i trasa Półmaratonu może ulec zmianie, jak również Półmaraton może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Półmaratonu z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale VIII ust. 1 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

IV. Limit czasu

 1. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godz liczony od przekroczenia linii startu.
 2. Uczestnicy Półmaratonu, którzy nie zameldują się na punkcie pomiaru czasu na 10 kilometrze po upływie 1 godziny i 25 minut od momentu przekroczenia linii startu, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem „Koniec Biegu”.
 3. Uczestnicy Półmaratonu, którzy nie zameldują się na punkcie pomiaru czasu na 15 kilometrze po upływie 2 godzin i 10 minut od momentu przekroczenia linii startu, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem „Koniec Biegu”.
 4. Uczestnicy Półmaratonu, którzy po upływie 3 godz.  od przekroczenia linii startu nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem „Koniec Biegu”.

V. Punkty odświeżania i kontrolne

 1. Punkty odświeżania z wodą będą rozmieszczone w odstępach co ok. 5-6 km. Na trasie znajdować się będą 4 punkty odświeżania.
 2. W pobliżu każdego z punktów odżywiania będą znajdowały się kabiny WC.3. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
 3. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15 oraz 20 km.

VI. Warunki uczestnictwa

 1. Wszyscy Uczestnicy Półmaratonu muszą być urodzeni nie później niż w dniu 2.09.2005 r., czyli w dniu Półmaratonu mieć ukończone 18 lat.
 2. Organizator zachęca do udziału w Półmaratonie osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach inwalidzkich aktywnych z napędem bezpośrednim. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwy start zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
  2.1 Organizator będzie prowadził osobną klasyfikację dla Uczestników niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich aktywnych z napędem bezpośrednim bez przystawki.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez pisemnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z słuchawkami na uszach, z kijkami (trekingowymi i Nordic Walking) oraz z wózkami dziecięcymi (w tym dziecięcymi wózkami biegowymi).
 4. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest prawidłowe założenie indywidualnego konta i wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako: „Formularz Rejestracyjny”) znajdującego się na Stronie Internetowej, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na utrwalanie przez Organizatora przebiegu Półmaratonu dla celów dokumentacji imprezy lub dla celów reklamowo-promocyjnych. Organizator oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w ramach realizacji imprezy, w szczególności Sponsorzy i Partnerzy biegu, mogą korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
 6. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, za wyjątkiem puli 200 pierwszych numerów, przeznaczonych dla podmiotów współpracujących z Organizatorem w ramach realizacji imprezy, w szczególności Sponsorów i Partnerów biegu
 7. Podczas Półmaratonu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) są zabronione.
 8. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.
 9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.
 10. Przebywanie na trasie Półmaratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy biegu.
 11. Zabrania się wnoszenia na trasę Półmaratonu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Półmaratonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Półmaratonie osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.
 12. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy poprzez wbieganie na krawężniki, chodniki i inne części drogi nie będące jezdnią, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Półmaratonu, podobnie jak naruszenie ust.8, 9 i 10 powyżej.
 13. W czasie trwania imprezy Uczestnicy muszą stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, medycznych oraz osób działających w imieniu Organizatora.
 14. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
 15. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie.
 16. Na trasie Półmaratonu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną Półmaratonu.
 17. Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 18. Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 19. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.

VII. Zgłoszenie i rejestracja do Półmaratonu

 1. Zgłoszenia do Półmaratonu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny w panelu rejestracyjnym dostępnym na Stronie Internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.
 2. Aby uczestniczyć w dodatkowej klasyfikacji (zob. rozdział IX ust. 1 lit. b-f Regulaminu oraz Regulamin Klasyfikacji Drużynowej Półmaraton Praski), w Formularzu Rejestracyjnym należy zaznaczyć dodatkowe pola jak rodzaj niepełnosprawności, nazwa klubu lub firmy.
 3. Po wypełnieniu pól Formularza w panelu rejestracyjnym zostanie utworzone konto Uczestnika. Aby ukończyć rejestrację na Półmaraton, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej (zob. rozdział VIII ust. 1-6 Regulaminu).
 4. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o statusie rejestracji. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu e-mail czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie lub wchodząc na listę startową.
 5. Aby odebrać Pakiet Startowy (zob. też: rozdział VIII ust. 8-11 Regulaminu), należy wydrukować w panelu Uczestnika potwierdzenie rejestracji, które Organizator uruchomi nie później niż do dnia 20 sierpnia 2023 rWydruk ten będzie zawierał dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru pakietu startowego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Półmaratonie. Wydruk potwierdzeń jest przesunięty w czasie w stosunku do faktycznego czasu rejestracji Uczestnika, by zapewnić aktualność zawartych w nim informacji organizacyjnych.

VIII. Opłata Rejestracyjna oraz odbiór Pakietu Startowego

 1. Uczestnictwo w Półmaratonie związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej. Obowiązują poniższe przedziały Opłaty Rejestracyjnej:
Dla nadanych Uczestnikom numerom startowym Pakiet bez koszulki Pakiet z koszulką techniczną adidas
od 101 do 1000 lub do 31 maja 2023 r.
139 zł
218 zł
od 1001 do 2000
149 zł
228 zł
od 2001 do 3000
159 zł
238 zł
od 3001 do 4000
169 zł
248 zł
od 4001 do 5000 lub
do 15.07.2023r.
179 zł
258 zł
od 5001 lub
od 28.08.2023r. do 2.09.2023 r.
200 zł
 –
 1. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony Internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane sązewnętrzny system płatności internetowych Platnosci.pl, który jest prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez PayU S.A
 2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową muszą przesłać dane do faktury w ciągu 7 dni na adres biuro@polmaratonpraski.pl. Faktura zostanie wystawiona i wysłana na podany adres e-mail w terminie do 15ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wpłata.
 3. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot oraz przeniesienie na kolejną edycję imprezy nie jest możliwe, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej na innego Uczestnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem. Przeniesienie Opłaty, o której mowa w poprzednim zdaniu, można dokonywać najpóźniej do dnia 25.08.2023 r. Po tym terminie nie ma możliwości przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej. W celu przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik deklarujący przekazanie Opłaty Rejestracyjnej innej osobie musi przesłać prośbę o przeniesienie Opłaty na adres biuro@polmaratonpraski.pl podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą Opłata ma zostać przepisana. Uczestnik na którego ma zostać przepisana Opłata musi najpóźniej do 25.08.2023 r. zarejestrować swoje konto w Formularzu Rejestracyjnym, zaakceptować regulamin oraz dokonać opłaty 20 zł tytułem kosztów operacyjnych na podany przez organizatora e-mailem numer rachunku bankowego.  Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku Uczestnika na liście startowej na stronie www.polmaratonpraski.pl. Jeżeli po upływie 1 dnia od dokonania Opłaty numer startowy nie pojawi się, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem mailowo: biuro@polmaratonpraski.pl.
 6. W przypadku Opłaty Rejestracyjnej dla grupy/firmy:
  a) W celu otrzymania faktury proforma Koordynator grupy musi przesłać mailem na adres: biuro@polmaratonpraski.pl:
  – ilość uczestników,
  – dane do faktury proforma wraz z adresem e-mail na jaki ma być wysłana.
  b) Po zaksięgowaniu płatności na adres mailowy Koordynatora zostaną wysłane:
  – indywidualne kody pozwalające zarejestrować się bez wnoszenia opłaty. Kod ten dotyczy wyłącznie podstawowej opłaty rejestracyjnej,
  – faktura do faktury proforma.
  c) Koordynator musi przekazać indywidualny kod każdemu z uczestników.
  d) Każdy z Uczestników grupy musi założyć indywidualne konto wypełniając Formularz Rejestracyjny, akceptując Regulamin oraz podając nazwę grupy w wyznaczonym polu. Następnie musi wprowadzić otrzymany od Koordynatora indywidualny kod rejestracyjny.
  e) Numer startowy zostanie automatycznie nadany. Potwierdzeniem prawidłowej, kompletnej rejestracji Uczestnika jest pojawienie się numeru startowego przy jego/jej nazwisku na liście startowej, na stronie http://www.polmaratonpraski.pl.
  f) W przypadku gdy firma będzie zainteresowana zakupem pakietów startowych z koszulkami należy wcześniej skontaktować się z biurem telefonicznie lub na adres e-mail biuro@polmaratonpraski.pl w celu uzyskania dodatkowych instrukcji.
 7. Opłata Rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w Półmaratonie, przeznaczaną m.in. na pokrycie kosztów organizacyjnych Półmaratonu.
 8. Uczestnicy Półmaratonu, którzy opłacili pakiet z koszulką otrzymają w Pakiecie Startowym m.in. okolicznościową koszulkę techniczną adidas, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestnikowi ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji.
 9. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie które Organizator uruchomi nie później niż do 20 sierpnia 2022r).
 10. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów w wyznaczonych terminach nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 11. Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Półmaratonu otrzymają w Pakiecie Startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych, dokumentów oraz wielogabarytowych.
 12. Organizator nie zapewnia bezpłatnego noclegu z 2/3 września 2023r.

IX. Klasyfikacja i nagrody

 1. W Półmaratonie będzie prowadzona klasyfikacja:
  a) generalna z podziałem na płeć,
  b) wiekowa – kobiet i mężczyzn: 18-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej,
  c) osób z niepełnosprawnością,
  d) osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim – bez przystawki,
  e) klubowa,
  f) firmowa.
 2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Półmaraton, otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia Półmaratonu do pobrania ze Strony Internetowej.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnością, osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim bez przystawki otrzymają statuetki.
 4. Pamiątkowe medale i statuetki nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do trzech miesięcy po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu ich odbiór nie jest możliwy.
 5. Organizator może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje i nagrody.
 6. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie datasport.pl bezpośrednio po Półmaratonie.
 7. Oficjalne wyniki Półmaratonu będą podane najpóźniej po upływie 15 dni od dnia zakończenia imprezy.
 8. Certyfikat ukończenia Nocnego Półmaratonu Praskiego do samodzielnego wydrukowania będzie dostępny do pobrania z konta Uczestnika po zamieszczeniu oficjalnych wyników nie później jednak niż 15 dni od dnia zakończenia imprezy.

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Agencja Reklamowa Storm , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-129) przy ul. Sulejkowskiej 35/12, posiadająca numer NIP: 125-003-94-23 (zwana dalej „Administratorem”).  (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Dokonując rejestracji, użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji imprezy (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: nazwisko i imiona; adres zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; płeć; data urodzenia.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprez i akcji z nimi związanych na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy oraz kolejnych ich edycji.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania Użytkownikom newslettera mogącego zawierać informacje o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz o produktach i usługach oferowanych uczestnikom biegu przez partnerów i sponsorów, jedynie za zgodą Użytkownika oraz wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na takie przetwarzanie oraz przesyłanie (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji).
 9. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane ani przetwarzane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
 10. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy także we współpracy z innymi osobami (np. wolontariuszami wydającymi pakiety), które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 11. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane Podmiotom współpracującym z Organizatorem w ramach realizacji biegu, w szczególności Sponsorom i Partnerom biegu – dotyczy to wizerunku Uczestnika utrwalonego przez Organizatora na zdjęciach wykonanych podczas biegu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Kontrola antydopingowa. Organizator zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród Uczestników Półmaratonu. Kontroli antydopingowej mogą zostać poddani w szczególności zdobywcy I, II, III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Pisemne protesty dotyczące wyników Półmaratonu można składać w szczególności e-mailem na adres Organizatora (biuro@polmaratonpraski.pl) lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora (00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 9), z dopiskiem „Protest”, w czasie 3 dni od zakończenia Półmaratonu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 15 dni po imprezie.
 4. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Półmaratonie można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Półmaratonu, w szczególności na adres e-mail Organizatora wskazany w ust. 3 powyżej lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany również w ust. 3 powyżej, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ  NOCNY PÓŁMARATON PRASKI

 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe lub firmy.
 2. Drużyna składa się z minimum 4 osób. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 3. Uczestników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje Regulamin Nocny Półmaraton Praski.
 4. Jeden Uczestnik może reprezentować jedną drużynę.
 5. Każdy z Uczestników drużyny musi dokonać indywidualnej rejestracji w panelu Rejestracyjnym.
 6. W panelu rejestracyjnym oprócz imienia i nazwiska należy wpisać spójną z pozostałymi członkami grupy nazwę klubu lub firmy.
 7. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej Uczestników. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy Półmaraton ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe.
 9. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych Uczestników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
 10. Trzy najlepsze drużyny otrzymają statuetki po podaniu oficjalnych wyników.