Regulamin Piątki Praskiej

I. Organizator

Organizatorem Biegu na 5km, zwanym dalej „Biegiem”, jest –  Stowarzyszenie Warszawski Klub Biegacza, wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000478277, z siedzibą w Warszawie 00-459, przy ulicy Myśliwieckiej 9 („Organizator”).
Agencja Reklamowa Storm, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod NIP: 125-003-94-23, z siedzibą w Warszawie 04-129 przy ul. Sulejkowskiej 35/12  jest podmiotem odpowiedzialnym za  zabezpieczającym innych świadczeń  sponsorskich.

II. Cele

Popularyzacja biegania jako ruchu rozrywki o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy.
Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.
Budowanie idei wolontariatu.

III. Termin i miejsce

Bieg odbędzie się w dniu 7 września 2024r. w Warszawie. Start Biegu może nastąpić w falach.
Miejsce startu i mety, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biegu (dalej jako: „Strona Internetowa”)..
Długość trasy wynosi 5 km.
Trasa będzie posiadała atest PZLA.
Trasa będzie posiadała oznaczenie co każdy kilometr.
Uczestnicy (dalej jako: „Uczestnicy”) ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora strefach zgodnie z zadeklarowanymi czasami podczas rejestracji. Informacja o podziale na strefy znajduje się na Stronie Internetowej.
Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie przyklejonych do numeru startowego chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto (za wyjątkiem pierwszych 50 zawodników).
Termin, miejsce i trasa Biegu może ulec zmianie, jak również Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Biegu z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale VIII ust. 1 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

IV. Limit czasu

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 45 min od przekroczenia linii startu.
Uczestnicy Biegu, którzy po upływie 45 min od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 4 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Punkty odświeżania

Punkt odświeżania z wodą będzie znajdował się na mecie.

VI. Warunki uczestnictwa

Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni nie później niż w dniu 07.09.2010 r., czyli w dniu Biegu mieć ukończone 14 lat.
Organizator zachęca do udziału w Biegu  osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach inwalidzkich aktywnych z napędem bezpośrednim. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwy start zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez pisemnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z słuchawkami na uszach, z kijkami (trekingowymi i Nordic Walking) oraz z wózkami dziecięcymi (w tym z dziecięcymi wózkami biegowymi).
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe założenie indywidualnego konta i wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako: „Formularz Rejestracyjny”) znajdującego się na Stronie Internetowej, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest również wyrażenie zgody na utrwalanie przez Organizatora przebiegu Piątki Praskiej dla celów dokumentacji imprezy lub dla celów reklamowo-promocyjnych. Organizator oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w ramach realizacji imprezy, w szczególności Sponsorzy i Partnerzy mogą korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane będzie dodatkowo oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (dalej jako: „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego”) o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, za wyjątkiem puli 30 pierwszych numerów, przeznaczonych dla podmiotów współpracujących z Organizatorem w ramach realizacji imprezy, w szczególności Sponsorów i Partnerów biegu.
Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona.
Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację Uczestnika.
Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy biegu.
Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Biegu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.
Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy poprzez wbieganie na krawężniki, chodniki i inne części drogi nie będące jezdnią, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Biegu, podobnie jak naruszenie ust. 8, 9 i 10 powyżej.
W czasie trwania imprezy Uczestnicy muszą stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, medycznych oraz osób działających w imieniu Organizatora.
Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.
Na trasie Biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną Biegu.
Decyzje zespołu medycznego dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Organizator zobowiązuje się do posiadania stosownego ubezpieczenia, obligatoryjnie wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Uczestników Biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.

VII. Zgłoszenie i rejestracja do Biegu

Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny w panelu rejestracyjnym dostępnym na Stronie Internetowej, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.
Po wypełnieniu pól Formularza Rejestracyjnego w panelu rejestracyjnym zostanie utworzone konto Uczestnika. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej (zob. rozdział VIII ust. 1-6 Regulaminu).
Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o statusie rejestracji. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu e-mail czy zakwalifikowania jako spam), status rejestracji można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie lub wchodząc na listę startową.
Aby odebrać Pakiet Startowy (zob. też: rozdział VIII ust. 9-11 Regulaminu), należy wydrukować w panelu Uczestnika potwierdzenie rejestracji, które Organizator uruchomi nie później niż do dnia 25 sierpnia 2024r. Wydruk ten będzie zawierał dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru pakietu startowego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. Wydruk potwierdzeń jest przesunięty w czasie w stosunku do faktycznego czasu rejestracji Uczestnika, by zapewnić aktualność zawartych w nim informacji organizacyjnych.

VIII. Opłata Rejestracyjna oraz odbiór Pakietu Startowego

Uczestnictwo w Biegu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej. Obowiązują poniższe przedziały Opłaty Rejestracyjnej:


   dla nadanych Uczestnikom

numerom startowymPakiet

bez koszulki
Pakiet

z koszulką 
techniczną adidas
od 31 do 1000
69
148
od 1001 do 2000
79
158
od 2001 lub

 od 2 do 7 września 2024r
90
niedostępny
W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony Internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są zewnętrzny system płatności internetowych Platnosci.pl, który jest prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez PayU S.A
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową muszą przesłać dane do faktury w ciągu 7 dni od dnia wniesienia płatności na adres biuro@polmaratonpraski.pl. Faktura zostanie wystawiona i wysłana na podany adres e-mail w terminie do 15ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce wpłata.
Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot oraz przeniesienie na kolejną edycję imprezy nie jest możliwe, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej na innego Uczestnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem. Przeniesienie Opłaty, o której mowa w poprzednim zdaniu, można dokonywać najpóźniej do dnia 30.08.2024r. Po tym terminie nie ma możliwości przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej. W celu przeniesienia Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik deklarujący przekazanie Opłaty Rejestracyjnej innej osobie musi przesłać prośbę o przeniesienie Opłaty na adres biuro@polmaratonpraski.pl podając imię, nazwisko i numer startowy osoby która rezygnuje oraz imię, nazwisko i datę urodzenia osoby na którą Opłata ma zostać przepisana. Uczestnik na którego ma zostać przepisana Opłata musi najpóźniej do 30.08.2024r. zarejestrować swoje konto w Formularzu Rejestracyjnym, zaakceptować Regulamin oraz dokonać opłaty 20 zł tytułem kosztów operacyjnych na podany  e-mailem przez organizatora numer rachunku bankowego. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku Uczestnika na liście startowej na stronie www.polmaratonpraski.pl. Jeżeli po upływie 1 dnia od dokonania Opłaty numer startowy nie pojawi się, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem mailowo: biuro@polmaratonpraski.pl.
W przypadku Opłaty Rejestracyjnej dla grupy:
W celu otrzymania faktury proforma Koordynator grupy musi przesłać mailem na adres:biuro@polmaratonpraski.pl:
- ilość uczestników, 

- dane do faktury proforma wraz z adresem e-mail na jaki ma być wysłana.

Po zaksięgowaniu płatności na adres mailowy Koordynatora zostaną wysłane: 
- indywidualne kody pozwalające zarejestrować się bez wnoszenia opłaty. Kod ten dotyczy wyłącznie podstawowej opłaty rejestracyjnej,

- faktura do faktury proforma.

Koordynator musi przekazać indywidualny kod każdemu z uczestników.
Każdy z Uczestników grupy musi założyć indywidualne konto wypełniając  
Formularz Rejestracyjny, akceptując Regulamin oraz podając nazwę grupy w wyznaczonym polu. Następnie musi wprowadzić otrzymany od Koordynatora indywidualny kod rejestracyjny. 

Numer startowy zostanie automatycznie nadany. Potwierdzeniem prawidłowej, kompletnej rejestracji Uczestnika jest pojawienie się numeru startowego przy jego/jej nazwisku na liście startowej, na stronie www.polmaratonpraski.pl.
W przypadku gdy firma będzie zainteresowana zakupem pakietów startowych z koszulkami należy wcześniej skontaktować się z biurem telefonicznie lub na adres e-mail biuro@polmaratonpraski.pl w celu uzyskania dodatkowych instrukcji.
Opłata Rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w Biegu, przeznaczoną m.in. na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.
Uczestnicy Biegu, którzy opłacili pakiet z koszulką otrzymają w Pakiecie Startowym m.in. okolicznościową koszulkę techniczną adidas, zwaną dalej „Koszulką”. Rozmiar Koszulki Uczestnik wybiera podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Wybrany rozmiar zostaje przypisany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania Opłaty Rejestracyjnej na koncie Organizatora. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów i nie gwarantuje Uczestnikowi ich pełnej dostępności przez cały okres trwania rejestracji.
Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji oraz wydrukowane i podpisane potwierdzenie rejestracji (dostępne po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie, które Organizator uruchomi nie później niż do 25 sierpnia 2024r). Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Jego treść znajduje się na Stronie Internetowej. 
Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów w wyznaczonych terminach nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
Organizator zapewnia depozyt, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Biegu otrzymają w Pakiecie Startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest możliwe pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych, dokumentów oraz wielkogabarytowych
Organizator nie zapewnia bezpłatnego noclegu z 7/8 września 2024r.
IX. Klasyfikacja i nagrody

W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna z podziałem na płeć.
Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat ukończenia Biegu do pobrania ze Strony Internetowej.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
Nagrody nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do trzech miesięcy po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu odbiór nagrody nie jest możliwy.
Organizator może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje i nagrody.
Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie datasport.pl bezpośrednio po Biegu.
Oficjalne wyniki Biegu będą podane najpóźniej po upływie 15 dni od dnia zakończenia imprezy.
Certyfikat ukończenia 4F Piątki Praskiej do samodzielnego wydrukowania będzie dostępny do pobrania z konta Uczestnika po zamieszczeniu oficjalnych wyników nie później jednak niż  15 dni od dnia zakończenia imprezy.


X. Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Agencja Reklamowa Storm , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 04-129) przy ul. Sulejkowskiej 35/12, posiadająca numer NIP: 125-003-94-23 (zwana dalej „Administratorem”).
Dokonując rejestracji, użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”) powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji imprezy (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w imprezie.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: nazwisko i imiona; adres zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; płeć; data urodzenia.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprez i akcji z nimi związanych na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy oraz kolejnych ich edycji.
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania Użytkownikom newslettera mogącego zawierać informacje o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz o produktach i usługach oferowanych uczestnikom biegu przez partnerów i sponsorów, jedynie za zgodą Użytkownika oraz wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika dobrowolnej zgody na takie przetwarzanie oraz przesyłanie (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji).
Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane ani przetwarzane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy także we współpracy z innymi osobami (np. wolontariuszami wydającymi pakiety), które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane Podmiotom współpracującym z Organizatorem w ramach realizacji biegu, w szczególności Sponsorom i Partnerom biegu – dotyczy to wizerunku Uczestnika utrwalonego przez Organizatora na zdjęciach wykonanych podczas biegu.

XI. Postanowienia końcowe

Kontrola antydopingowa. Organizator zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród Uczestników Biegu. Kontroli antydopingowej mogą zostać poddani w szczególności zdobywcy I, II, III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.
Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Pisemne protesty dotyczące wyników Biegu można składać w szczególności e-mailem na adres Organizatora biuro@polmaratonpraski lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Organizatora (00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 9), z dopiskiem „Protest”, w czasie 3 dni od zakończenia Biegu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 15 dni po imprezie.
Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Biegu można składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Biegu, w szczególności na adres e-mail Organizatora wskazany w ust. 3 powyżej lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany również w ust. 3 powyżej, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.