• 7th Praski Half Marathon
  • 3th September 2022
  • Training Plan – 1h30