• 7th Praski Half Marathon
  • 3th September 2022
  • 1-35 Lukasz Wojtyna 2019